Iedere zondag om 10:00 uur

Publicatie gegevens Baptisten Gemeente Sneek vanwege ANBI-status

Baptisten Gemeente Sneek is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit levert onder meer een belastingvoordeel op bij giften. Vanwege de ANBI-status moeten instellingen bepaalde gegevens publiceren, van de Baptisten Gemeente Sneek vindt u die hieronder. 

1: Baptisten gemeente Sneek

Vastgelegd in de statuten van 2 juni 2013
De Baptistengemeente Sneek maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest aan ons gegeven wordt. Zij belijdt Jezus Christus als de eniggeboren Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld.

Doel van de gemeente:
De liefde die wij van God ontvangen, willen wij beantwoorden en delen met elkaar en anderen. Wij willen Jezus navolgen en ons inzetten om Zijn boodschap in woord en daad uit te dragen, opdat mensen om ons heen God leren kennen.
De gemeente wil hiermee gehoorzaam zijn aan de opdracht die Jezus zijn leerlingen meegaf: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

Het fiscaal nummer is: 0029 41 880


3. Contactgegevens

Postadres  : Ekers-Ein 22, 8773 KZ Folsgare
Telefoonnummer : 0515-789513
e-mailadres  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fiscaal nummer  : 0029 41 880
Eventueel KvK-nummer: n.v.t.

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Baptistengemeente Sneek bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
9 overige bestuursleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De Baptisten Gemeente Sneek  heeft de volgende opdracht voor zichzelf geformuleerd:
 “De liefde die wij van God ontvangen, willen wij beantwoorden en delen met elkaar en anderen. Wij willen Jezus navolgen en ons inzetten om Zijn boodschap in woord en daad uit te dragen, opdat mensen om ons heen God leren kennen.”
Hiervoor heeft zij in 2010 een aantal kenmerken benoemd die de gemeente in 2015 zou moeten hebben. Dit is: groei in geloof, participatie van leden en vrienden in de gemeente, positieve uitstraling in Sneek en omgeving, naar buiten gericht, met name gezinnen, de samenkomsten zijn gevarieerd maar hebben wel hetzelfde gezicht, we zijn eigentijds, er is ruimte voor de jeugd opdracht en visie

De Baptistengemeente Sneek maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van het bestuur en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
 1.De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2.De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3.De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2
 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
 a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202015.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Het bestuur vergaderde in 2017 zeventien keer, waarvan één keer samen met het pastorale team.
In 2017 zijn een viertal gemeentevergaderingen gehouden, drie gemeente avonden en een tweetal thema avonden.
Aan het begin van dit jaar is onze 2e voorganger Hijme Tieleman met zijn voorgangerschap in Sneek gestopt. Onze gemeente heeft besloten niet weer een 2e voorganger aan te trekken maar op zoek te gaan naar een pastoraal werker.
Het jeugdwerk van de gemeente heeft een tijdelijke ondersteuning gehad van de jeugdwerker van de Vrije Baptisten Gemeente De Bethel in Drachten.
Op missionair gebied werden er door onze gemeente weer een aantal activiteiten georganiseerd. Wekelijks is het ‘buurthuis’ open. Daarnaast werd in juli de jaarlijkse Family Fun Day gehouden met aansluitend een barbecue. Zijn we als gemeente twee maal aangehaakt bij de burendag in Lemmerweg Oost, is er een kinderbingo voor de buurt georganiseerd en werden er kerstpakketten uitgedeeld aan mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken.
In 2017 hebben we voor het eerst een doopdienst in de buitenlucht gehouden en wel in het water dat voor ons gebouw langs loopt. Dit is een bijzonder gebeuren geweest.

Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente compleet jaarverslag 2017

9. Financiële verantwoording
  				begroting 2017  resultaat 2017  begroting 2018
Baten      
Bijdragen en collecten   130.000   139.303   136.000
Overige inkomsten   9.000   15.011   14.000
Rente-ontvangsten   0   72   0
Uit Reserve pastoraal werker       23.000
Totaal baten  			139.000  	154.386  	173.000
      
Lasten      
Salariskosten + vergoedingen   80.000   52.624   80.000
Huisvestingskosten   20.000   20.889   25.500
Uniecontributie   16.000    15.360   15.600
Kosten diensten e.d.   2.600   7.003   6.500
Algemene kosten   15.000   16.404   16.500
Bankkosten   1.000   924   1.000
Diverse kosten   4.400   7.465   7.500
Totaal lasten  			139.000  	120.669  	152.600
      
Resultaat    0   33.717   20.400
  				139.000  	154.386  	173.000

financieel jaarverslag 2017

resultatenrekening 2017
balans 2017
10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

In 2018 wordt rekening gehouden met een investering van ca. € 4.000,- in muziek en techniek. Met betrekking tot het gebouw wordt los van het reguliere onderhoud rekening gehouden met ca. € 2.000,- aan kleinere investeringen. Verder vallen door het aantrekken van een pastoraal werker de salariskosten weer hoger uit. In het verleden is echter al een ‘Reservering Pastoraal Werker’ gevormd ten bedrage van € 46.020,-. De kosten van de pastoraal werker zullen de eerste tijd uit deze reserve betaald worden tot deze op 0 staat.
Tenslotte wordt onder leiding van onze muzikaal leider op bijzondere wijze invulling gegeven aan zang en muziek in onze diensten. Willen we dat voor de toekomst op dit niveau houden dan zijn er nu aanvullende investeringen nodig om een nieuwe generatie aan te boren en muzikaal en geestelijk te coachen. Hiervoor is voor 2018 een bedrag van € 5.000,- begroot.