Iedere zondag om 10:00 uur

Publicatie gegevens Baptisten Gemeente Sneek vanwege ANBI-status

Baptisten Gemeente Sneek is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit levert onder meer een belastingvoordeel op bij giften. Vanwege de ANBI-status moeten instellingen bepaalde gegevens publiceren, van de Baptisten Gemeente Sneek vindt u die hieronder. 

1: Baptisten gemeente Sneek

Vastgelegd in de statuten van 2 juni 2013
De Baptistengemeente Sneek maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest aan ons gegeven wordt. Zij belijdt Jezus Christus als de eniggeboren Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld.

Doel van de gemeente:
De liefde die wij van God ontvangen, willen wij beantwoorden en delen met elkaar en anderen. Wij willen Jezus navolgen en ons inzetten om Zijn boodschap in woord en daad uit te dragen, opdat mensen om ons heen God leren kennen.
De gemeente wil hiermee gehoorzaam zijn aan de opdracht die Jezus zijn leerlingen meegaf: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

Het fiscaal nummer is: 0029 41 880


3. Contactgegevens

Postadres  : Ekers-Ein 22, 8773 KZ Folsgare
Telefoonnummer : 0515-789513
e-mailadres  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fiscaal nummer  : 0029 41 880
Eventueel KvK-nummer: n.v.t.

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Baptistengemeente Sneek bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
9 overige bestuursleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De Baptisten Gemeente Sneek  heeft de volgende opdracht voor zichzelf geformuleerd:
 “De liefde die wij van God ontvangen, willen wij beantwoorden en delen met elkaar en anderen. Wij willen Jezus navolgen en ons inzetten om Zijn boodschap in woord en daad uit te dragen, opdat mensen om ons heen God leren kennen.”
Hiervoor heeft zij in 2010 een aantal kenmerken benoemd die de gemeente in 2015 zou moeten hebben. Dit is: groei in geloof, participatie van leden en vrienden in de gemeente, positieve uitstraling in Sneek en omgeving, naar buiten gericht, met name gezinnen, de samenkomsten zijn gevarieerd maar hebben wel hetzelfde gezicht, we zijn eigentijds, er is ruimte voor de jeugd opdracht en visie

De Baptistengemeente Sneek maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van het bestuur en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
 1.De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2.De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3.De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2
 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
 a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202015.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Het bestuur vergaderde in 2016 dertien keer, waarvan één keer samen met het pastorale team.
In 2016 zijn een drietal gemeentevergaderingen gehouden en een tweetal thema avonden. In september is een thema avond gehouden over het thema ’social media’ en in oktober is een avond gehouden over het boek Jesaja.
Er waren in 2016 weer vele activiteiten in onze gemeente.
In januari heeft de ‘Week van het gebed’ plaats gevonden in ons kerkgebouw. De landelijke Week van Gebed wordt in Sneek georganiseerd door het Gebedsplatform Sneek en het Sneker Voorgangersforum en vindt elk jaar plaats in een andere gemeente.
Daarnaast is in 2016 op dinsdagmiddag het buurthuis van start gegaan. Deze middag is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een praatje, samen handwerken, een spelletje doen of een nieuw boek in de evangelische bibliotheek wil halen.
Daarnaast is er ook nog een nieuwe jeugdgroep van start gegaan. Al jarenlang is in onze gemeente een jongensclub en sinds 2016 hebben we een heuse meidenclub. De meidenclub is voor meiden die in groep 4 t/m 6 zitten van de basisschool (leeftijd 6/7 tot 9/10 jaar).
Er zijn 2 speciale diensten geweest t.w. een themadienst op woensdagavond met Gospelkoor Signalen en een jeugddienst Let it be know.
Afgelopen zomer zijn een 13-tal jongeren uit onze gemeente met World Servants naar Zimbabwe geweest en een jongere met Operatie Mobilisatie naar Hongarije.
De Family Fun Day is weer georganiseerd met als afsluiting een barbecue.
Aan het einde van het jaar is met kerst weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden.

Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente Beknopt jaarverslag 2016

9. Financiële verantwoording
 				Begroting 2016 	Resultaat 2016 	Begroting 2017
   
Baten  130.000  124.427  130.000
Overige inkomsten  8.000   8.992  9.000
Rente-ontvangsten  0  135  0
Totaal baten  138.000  133.554  139.000
   
Lasten   
Salariskosten + vergoedingen  60.000  61.675  80.000
Huisvestingskosten  22.000  30.584  20.000
Uniecontributie  16.000  15.628  16.000
Kosten diensten e.d.  3.000  2.216  2.600
Algemene kosten  17.500  15.450  15.000
Bankkosten  1.500  869  1.000
Diverse kosten  15.000  9.841  4.400
Totaal lasten  135.000  136.263  139.000
   
Resultaat  3.000  -2.709  0
10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

In 2017 zijn de volgende investeringen gepland:
Met betrekking tot het gebouw wordt ongeveer € 5.000,- begroot voor een loopdeur in de panelen wand en een glaspaneel in de wand van het jeugdhonk.
Voor muziek en techniek wordt in 2017 een start gemaakt met de vervanging van de bestaande zenders/ontvangers naar een volledig digitaal systeem waardoor zowel de ontvangst als geluidskwaliteit zal verbeteren. Hiervoor wordt in 2017 ongeveer € 8.200,- begroot.
Verder is voor de post salariskosten voor eventueel nog in te vullen vacatures voorlopig een bedrag van € 20.000,- extra begroot.